دسته
پیوندها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 126099
تعداد نوشته ها : 442
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
پایان نامه بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان

پایان نامه حاضر در 107 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی با رعایت تمام اصول پایان نامه نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد

دانلود پایان نامه بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان

گرایش نوجوانان ، فرهنگ بیگانه ، نوجوانان دختر و پسر ، رشته روانشناسی
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل112 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل107

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده ..............................................................................................................................................................

تشکر و قدر دانی ...............................................................................................................................................

تقدیم ...............................................................................................................................................................

فصل اول: مقدمه...............................................................................................................................................

1-1- بیان مساله ..............................................................................................................................................

2-1-  اهداف تحقیق.........................................................................................................................................

3-1- اهمیت مساله ..........................................................................................................................................

4-1- تعاریف اصلاحات مهم .............................................................................................................................

5-1- تعریف عملیاتی اصلاحات..........................................................................................................................

6-1- خلاصه ...................................................................................................................................................

فصل دوم: پیشینه تحقیق...................................................................................................................................

پیشگفتار ..........................................................................................................................................................

1-      تعریف، ابعاد و اجزای نگرش ......................................................................................................................

2-      مقایسه بین نگرش و مفاهیم مشابه ............................................................................................................

3-      تاریخچه گرایش به فرهنگ بیگانه در کشورهای اسلامی .............................................................................

3-1- دوره غربگرایی در کشورهای اسلامی .......................................................................................................

الف- دوره غربگرایی در ترکیه ...........................................................................................................................

ب- دوره غربگرایی و غربزدگی در مصر...............................................................................................................

ج- دوره غربگرایی در ایران ...............................................................................................................................

4- دوره غربزدگی .............................................................................................................................................

الف- دوره غربزدگی در ترکیه ............................................................................................................................

ب- دوره غربزدگی در ایران (رضا شاه، محمدرضا شاه) و اقدامات آنها ...................................................................

5- دوره نهضت بازگشت به خویشتن..................................................................................................................

نهضت بازگشت به اسلام در بعضی از کشورهای اسلامی ....................................................................................

نهضت بازگشت به اسلام در ترکیه ....................................................................................................................

نهضت بازگشت به اسلام در ایران ......................................................................................................................

آثار و پیامدهای گرایش به فرهنگ بیگانه ............................................................................................................

ریشه ها و زمینه های گرایش به فرهنگ بیگانه ..................................................................................................

نیازها و ویژگیهای نوجوانا ...................................................................................................................................

ویژگیهای نوجوانان ............................................................................................................................................

تاثیرات محیط اجتماعی در رشد و شخصیت.........................................................................................................

تاثیر دوستان و همسالان بر رفتار نوجوانان............................................................................................................

عوامل گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه براساس مطالعات و تحقیقات انجام شد................................................... ه

خلاصه..............................................................................................................................................................

فصل سوم: روش شناسی ...................................................................................................................................

3-1- روش تحقیق ..........................................................................................................................................

3-2- جامعه تحقیق و نمونه .............................................................................................................................

3-3- ابزار تحقیق ............................................................................................................................................

3-4- نحوه تهیه مقیاس و نمره گذاری آن .........................................................................................................

3-5- روش اجرا: (الف- مطالعه مقدماتی ب- اجرای نهایی) ................................................................................

روایی و پایایی ...................................................................................................................................................

3-6- روشهای آماری .......................................................................................................................................

خلاصه .............................................................................................................................................................

فصل چهارم: یافته های تحقیق وتجزیه و تحلیل اطلاعات ..................................................................................

پیشگفتار ..........................................................................................................................................................

1-      آزمون سوال یک .......................................................................................................................................

2-      آزمون سوال دو .........................................................................................................................................

3-      آزمون سوال سه ........................................................................................................................................

4-      آزمون سوال چهار ......................................................................................................................................

5-      آزمون سوال پنج ........................................................................................................................................

6-      آزمون سوال شش.......................................................................................................................................

7-       آزمون سوال هفت ....................................................................................................................................

8-      آزمون سوال هشت ....................................................................................................................................

9-      یافته های دیگر .........................................................................................................................................

خلاصه و نتیجه گیری ......................................................................................................................................

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و بحث .........................................................................................................

پیشگفتار ..........................................................................................................................................................

1-      خلاصه و نتیجه گیری................................................................................................................................

2-      بحث ........................................................................................................................................................

3-      محدودیت های تحقیق .............................................................................................................................

4-      رهنمودهای تحقیق....................................................................................................................................

الف- توصیه به والدین، معلمان و مربیان در رابطه با کودکان و نوجوانان ...............................................................

ب- توصیه به کارگزاران عالی کشور و متولیان امور آموزشی و پروشی و فره........................................................... نگی

5-      پیشنهادها...................................................................................................................................................

6-      منابع.........................................................................................................................................................

7-      پیوست ها (پرسشنامه )...............................................................................................................................

فهرست جدولها...................................................................................................................................................

 عنوان                                                     صفحه    

جدول الف - جدول گروه نمونه به تفکیک دبیرستان و ناحیه ...............................................................................

جدول ب- ضریب آلفای گرانباخ محاسبه شده برای تحقیق حاضر.........................................................................

جدول شماره 1- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران.....................................................................................

جدول شماره 2- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب وضعیت اعتقادی .........................................................

جدول شماره 3- مقایسه میانگین نگرش پسران بر حسب وضعیت اعتقادی ..........................................................

جدول شماره 4- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی  خانواده .............................................

جدول شماره 5- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی خانواده ................................................

جدول شماره 6- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب شیوه تربیتی خانواده .....................................................

جدول شماره 7- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی ............................................................

جدول شماره 8- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان ................................

جدول شماره 9- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان .................................

جدول شماره 10- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی .............................

جدول شماره 11- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی ..............................

جدول شماره 12- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب چگونگی  گذران اوقات 
فراغت ..............................................................................................................................................................

جدول شماره 13- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب چگونگی گذران اوقات
 فراغت .............................................................................................................................................................

جدول شمراه 14 و 15- تحلیل واریانس مقایسه نگرش دختران و پسران برحسب وضعیت اقتصادی خانواده ............

جدول شماره 16- آزمون «توکی» مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اقتصادی ...............................

جدول شماره 17 و 18- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب میزان تحصیلات مادر ............................

جدول شماره 19- آزمون «توکی» مقایسه میانگین دختران برحسب میزان تحصیلات مادر ...................................

جدول شماره 20 و 21- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات مادر ............................

جدول شماره 22- آزمون «توکی» مقایسه نگرش دختران برحسب تحصیلات پدر ................................................

جدول شماره 23 و 24- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب سن ............................................................

جدول مشاره 25 و 26- تحلیل واریانس نگرش دختران و پسران برحسب 
دبیرستانها .........................................................................................................................................................

جدول شماره 27- آزمون «توکی» مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب 
دبیرستانها .........................................................................................................................................................

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                 صفحه

نمودار شماره 1- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران در کل نمونه ...............................................................

نمودار شماره 2- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب وضعیت اعتقادی .........................................................

نمودار  شماره 3- مقایسه میانگین نگرش پسران بر حسب وضعیت اعتقادی .........................................................

نمودار شماره 4- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب وضعیت اعتقادی 
خانواده .............................................................................................................................................................

نمودار شماره 5- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی 
خانواده .............................................................................................................................................................

نمودار شماره 6- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب شیوه ی تربیتی 
خانواده .............................................................................................................................................................

نمودار شماره 7- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب شیوه ی تربیتی 
خانواده .............................................................................................................................................................

نمودار شماره 8- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان ..............................

نمودار شماره 9- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان .................................

نمودار شماره 10- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب میزان استفاده از رسانه های گروهی ...........................

نمودار شماره 11- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی ..............................

نمودار شماره 12- مقایسه میانگین نگرش دختران بر حسب چگونگی گذران اوقات 
فراغت...............................................................................................................................................................

نمودار مشاره 13- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب چگونگی گذران اوقات 
فراغت...............................................................................................................................................................

نمودار شماره 14- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات مادر ....................................

نمودار شماره 15- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات پدر .....................................

نمودار شماره 16- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب سن............................................................................

نمودار شماره 17- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب سن..............................................................................

نمودار شماره 18- مقایسه میانگین نگرش دختران در دبیرستانهای مختلف ...........................................................

نمودار شماره 19- مقایسه میانگین نگرش پسران در دبیرستانهای مختلف ............................................................

نمودار شماره 20- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران در دبیرستانهای 
مختلف .............................................................................................................................................................

دانلود پایان نامه بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه بین دانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان


دسته ها : روانشناسی
بیست و دوم 8 1394 6:41 بعد از ظهر
X