دسته
پیوندها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 142366
تعداد نوشته ها : 442
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
گزارش کارآموزی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان امام خمینی پارس آبادمغان

کارآموزی حاضر در 53 صفحه در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان امام خمینی پارس آباد جهت ارائه در مقطع ارشد و کارشناسی با وسواس تمام آماده گردیده است

دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان امام خمینی پارس آبادمغان

گزارش کارآموزی ، رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، بیمارستان
دسته بندیکارآموزی
فرمت فایلdocx
حجم فایل731 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل53

فهرست مطالب

بخش اول : مقدمات و تعارف.......................................................................................................................................... 2

بخش2: آشنایی با بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مغان.................................................................................. 3

شرح وظایف مدیریت بیمارستان.................................................................................................................................... 4

شرح وطایف کارشناس مسئول حاکمیت بالینی............................................................................................................. 5

معرفی واحد بهبود کیفیت و اعتبار سنجی بینارستان.................................................................................................... 6

رسالت کمیته حاکمیت................................................................................................................................................... 7

تدارکات و انبارهای عمومی بیمارستان........................................................................................................................... 9

شرح وظایف انباردار...................................................................................................................................................... 10

تجهیزات بخش............................................................................................................................................................. 12

آشنایی با واحد امور مالی و بودجه............................................................................................................................... 13

بخش اورژانس............................................................................................................................................................... 15

وظایف بخش اورژانس................................................................................................................................................... 15

مشکلات........................................................................................................................................................................ 16

بخش درمانگاه.............................................................................................................................................................. 17

توضیحات بازدید........................................................................................................................................................... 17

واحد آزمایشگاه............................................................................................................................................................. 18

لیست آزمایشات........................................................................................................................................................... 19

مشکلات و تجارب......................................................................................................................................................... 22

بخش تصویربرداری....................................................................................................................................................... 23

هدف و وظایف بخش.................................................................................................................................................... 25

بخش ماموگرافی............................................................................................................................................................ 26

بخش دیالیز.................................................................................................................................................................. 28

معرفی بخش ICU........................................................................................................................................................ 30

معرفی بخش CCU...................................................................................................................................................... 31

دفتر پرستاری بیمارستان............................................................................................................................................. 33

کارشناس پرستاری....................................................................................................................................................... 35

کارشناس طرح.............................................................................................................................................................. 36

معرفی اتاق عمل بیمارستان......................................................................................................................................... 37

خدمات و وظایف مرکز بخش استریل.......................................................................................................................... 39

موقعیت بخش استریل.................................................................................................................................................. 41

چگونگی گردش ایزار در بخش استریل........................................................................................................................ 42

آشنایی با لندری........................................................................................................................................................... 43

معرفی واحد تغذیه بیمارستان...................................................................................................................................... 45

معرفی واحد تاسیسات بیمارستان................................................................................................................................. 46

واحد لوله کشی ، لوله کشی و فاضلاب........................................................................................................................ 48

معرفی واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد مغان.................................................................. 49

موارد عدک انطباق....................................................................................................................................................... 50

تحلیل و نتیجه گیری................................................................................................................................................... 51

 

 

 

 

بخش اول: مقدمه و تعاریف

مقدمه

سالهاست که کشورهای سراسر جهان مفهوم کیفیت را به سیستم های بهداشت و درمان خود واردنموده اند؛ زیرا امروزه صرفاً فراهم نمودن و ارائة خدمات بهداشتی  درمانی مد نظر نیست، بلکه دریافت کنندگان خدمات، خواستار دریافت مراقبت های بهداشتی  درمانی باکیفیت هستند. سیر تحول تدوین استانداردها در کشورهای مختلف نشا ن می دهد که استانداردهای بیمارستانی از شکل صرفاً ساختاری و دستوری، به استانداردهای متکی بر ارتقای مستمر کیفیت و مدیریت جامع کیفیت تغییریافته اند. به عنوان مثال، در ایالات متحدة آمریکا که سابقة چشمگیری در تدوین استانداردهای بیمارستانی دارد، این تحول از استانداردهای حداقلی آغازشد که ازسوی کالج جراحان آمریکا اعلام شد و ساختار اصلی واحد درمانی را ترسیم می نمود و تا جایگزینی فلسفة ارتقای مستمرکیفیت به جای نگرش سنتی تضمین کیفیت ادامه یافت.

بطور کل، استانداردهای ارزیابی فرایند، پیامد و ساختاری به تدریج جایگزین استانداردهای ارزیابی سنتی صرفاً مبتنی بر داده ها و ساختارهای فیزیکی شده است. البته این تغییر نگرش با برنامه های مدون برای آشنایی مدیران و تصمیم گیرندگان همراه بوده و سال ها به طول انجامیده است تا اجرای برنامه های

مدیریت جامع کیفیت  در دنیا، در دستورکار متولیان نظام سلامت قرارگیرد و از تحمیل این برنامه به صورت دستوری نیز اجتناب گردد.

 

بیمارستان

کمیتة تخصصی سازمان بهداشت جهانی "بیمارستان"  را به عنوان یک بخش جامع ازسازمان پزشکی  اجتماعی تعریف کرده است که برای جمعیت تحت پوشش خود، خدمات بهداشتی  درمانی کاملی شامل درمان، تشخیص، پیشگیری و سرپایی فراهم می کند.

» بیمارستان «مرکزی است برای آموزش کارکنان بهداشتی درمانی و تحقیقات زیستی اجتماعی؛ بنابراین، ازلحاظ عملی» بیمارستان «  مؤسسه ای است که مراقبت های پرستاری و پزشکی را برای بیماران بستری فراهم می آورد.

سایر فعالیت های بیمارستان شامل توانبخشی به بیماران بستری و سرپایی،پژوهش های اپیدمیولوژی بالینی و تحقیقات سازمانی و اجتماعی است.

 

دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان امام خمینی پارس آبادمغان


دسته ها : کارآموزی
دوازدهم 8 1394 2:53 صبح
X