دسته
پیوندها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 142403
تعداد نوشته ها : 442
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی

گزارش کارآموزی حاضر در 116 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی و رشته های کشاورزی با رعایت تمام اصول گزارش نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد

دانلود گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی

گزارش کارآموزی ، مرکز تحقیقات ،
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdocx
حجم فایل188 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل116

فهرست

عنوان                                                          صفحه

بخش اول: سم شناسی...............................

مقدمه..........................................

تاریخچه.........................................

طبقه بندی سموم..................................

نامهای سموم.....................................

غلظت به کار رفته و آزمایشهای اولیه در سم شناسی.

فرمولاسیون سموم..................................

ترکیبات مهم استعمالی در فرمولاسیون...............

تعاریف مهم در سم شناسی ........................

خانواده های شیمیایی سموم........................

ارگانوفسفره ها.................................

پایروتروئیدها..................................

کار با مات ها، دی نیتروفنل و دی تیو کاربامات ها

ترکیبات آلی لکره................................

روغن ها .......................................

آنتی بیوتیک ها..................................

ایزو تیوسیانات ها، بنزیمیدازول ها و ترکیبات بنزنی...

اکسانتئینها و تری آزول ها......................

ترکیبات معدنی، قارچ کش های استروئید، نیکوتین.....

سایر ترکیبات ..................................

بخش دوم: گزارش کارآموزی در بخش آفت کش ها.........

مقدمه .........................................

تاریخچه، اهداف و بخشهای موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی   

آزمایشگاه باقیمانده سم.........................

بخش مایکوتوکسین ها...............................

بخش مقاومت آفات و سم پاشی.......................

بخش سنتزفرمون...................................

فرمون- کاربردها، تله ها و روند کاری آزمایشگاه .

سنتزفرومون ها .................................

آزمایشگاه  استخراج و عصاره گیره.................

بازدید از آزمایشگاه ...........................

FAO واقع در بخش و منابع ........................

منابع   

دانلود گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی

دسته ها : کشاورزی
بیست و دوم 8 1394 7:1 بعد از ظهر
پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا

پایان نامه حاضر در 140 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزیزراعت با رعایت تمام اصول پایان نامه نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد

دانلود پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی  و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا

پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی  و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdocx
حجم فایل463 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل140

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده......................................................................................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................... 3

 

فصل اول: کلیات........................................................................................................ 6

1-1- تاریخچه............................................................................................................. 7

1-2- کلیاتی دربارة کلزا............................................................................................... 8

1-3- اهمیت وجایگاه کلزا در ایران............................................................................... 10

1-4- سطح زیرکشت، تولید وعملکرد کلزا در جهان و ایران............................................ 12

1-5- ترکیب شیمیایی دانه کلزا...................................................................................... 14

1-6- خصوصیات گیاه شناسی....................................................................................... 16

1-6-1- ریشه.......................................................................................................... 16

1-6-2- ساقه........................................................................................................... 17

1-6-3- برگ........................................................................................................... 18

1-6-4- گل............................................................................................................. 18

1-6-5- میوه............................................................................................................ 18

1-6-6- دانه کلزا..................................................................................................... 19

1-7- مراحل فنولوژی................................................................................................... 19

1-8- اکولوژی کلزا...................................................................................................... 19

1-9- کاشت ............................................................................................................... 22

1-9-1- آماده سازی زمین......................................................................................... 22

1-9-2- تاریخ کاشت............................................................................................... 22

1-9-3- میزان بذر وتراکم بوته.................................................................................. 23

1-9-4- عمق و ابعاد کاشت...................................................................................... 23

1-9-5- روش کاشت............................................................................................... 23

1-10- داشت.............................................................................................................. 24

1-10-1- نیازهای غذایی.......................................................................................... 24

1-10-2- علف‌های هرز........................................................................................... 24

1-10-3- آفات و بیماری‌ها...................................................................................... 25

1-11- برداشت........................................................................................................... 26

1-11-1- خرمن کوبی.............................................................................................. 26

1-12- انبار کردن......................................................................................................... 27

 

فصل دوم : بررسی منابع.............................................................................................. 28

2-1- تنش.................................................................................................................. 29

2-2- تنش خشکی یا تنش آبی..................................................................................... 29

2-3- مکانیزم‌های مقاومت به خشکی............................................................................. 30

2-4- تنظیم اسمزی...................................................................................................... 33

2-5- تأثیر تنش خشکی بر رشد برگ............................................................................ 34

2-6- تأثیر تنش خشکی بر رشد ساقه و برگ................................................................. 35

2-7- عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکی ورژیمهای رطوبتی..................................... 36

2-8- تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه......................................................................... 39

2-9- تأثیر تنش خشکی بر اجزای عملکرد..................................................................... 41

2-9-1- تعداد خورجین در گیاه بوته.......................................................................... 41

2-9-2- تعداد دانه در خورجین................................................................................. 42

2-9-3- وزن هزار دانه............................................................................................. 43

2-9-4- شاخص برداشت......................................................................................... 44

2-10- تأثیر تنش خشکی بر صفات کیفی...................................................................... 45

2-10-1- درصد روغن دانه...................................................................................... 45

2-11- تجزیه و تحلیل رشد.......................................................................................... 46

2-11-1- تجمع ماده خشک..................................................................................... 48

2-11-2- شاخص سطح برگ................................................................................... 49

 

فصل سوم : مواد و روش ها........................................................................................ 51

3-1- مشخصات محل اجرای آزمایش........................................................................... 52

3-2- مشخصات آزمایش.............................................................................................. 52

3-2-1- معرفی تیمارها............................................................................................. 52

3-2-2- طرح آزمایشی............................................................................................. 53

3-2-3- تجزیه آماری............................................................................................... 54

3-3- عملیات زراعی.................................................................................................... 54

3-3-1- آماده سازی زمین......................................................................................... 54

3-3-2- کاشت........................................................................................................ 54

3-3-3- داشت........................................................................................................ 55

3-3-4- برداشت...................................................................................................... 55

3-4- برآورد شاخص های رشد.................................................................................... 55

3-4-1- نمونه برداری............................................................................................... 56

3-4-2- تعیین سطح برگ......................................................................................... 56

3-4-3- تعیین وزن خشک برگ و وزن خشک کل..................................................... 56

3-5- اندازه گیری صفات کمی...................................................................................... 56

3-6- اندازه گیری صفات کیفی مورد مطالعه................................................................... 58

3-6-1- تعیین درصد روغن دانه............................................................................... 58

3-7- تعیین مراحل فنولوژیکی...................................................................................... 59

 

فصل چهارم : نتایج و بحث......................................................................................... 60

4-1- تأثیر تنش خشکی بر ویژگیهای مورفولوژیکی، ساختاری و زراعی........................... 61

4-1-1- ارتفاع بوته.................................................................................................. 61

4-1-2- تعداد شاخه فرعی در بوته............................................................................ 64

4-1-3- قطر ساقه.................................................................................................... 67

4-1-4- طول خورجین ساقه اصلی............................................................................ 70

4-1-5- طول خورجین شاخه فرعی........................................................................... 73

4-1-6- طول خورجین بوته...................................................................................... 76

4-1-7- تعداد خورجین در ساقه اصلی...................................................................... 79

4-1-8- تعداد خورجین در شاخه فرعی..................................................................... 83

4-1-9- تعداد خورجین در بوته................................................................................ 87

4-1-10- تعداد دانه در خورجین ساقه فرعی.............................................................. 91

4-1-11- تعداد دانه در خورجین شاخه فرعی............................................................ 94

4-1-12- تعداد دانه در خورجین............................................................................... 98

4-1-13- وزن هزار دانه........................................................................................... 102

4-1-14- عملکرد دانه.............................................................................................. 105

4-1-15- عملکرد بیولوژیک..................................................................................... 109

4-1-16- شاخص برداشت....................................................................................... 113

4-2- تأثیر تنش خشکی بر روی صفات کیفی................................................................ 116

4-2-1- درصد روغن دانه........................................................................................ 116

4-2-2- عملکرد روغن دانه...................................................................................... 120

4-3- تأثیر تنش خشکی بر روی شاخص‌های رشد......................................................... 124

4-3-1- وزن خشک کل گیاه.................................................................................... 124

       4-3-1-1- روندتغییرات وزن خشک کل گیاه درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی................. 124

       4-3-1-2- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول.......... 125

       4-3-1-3- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی............. 126

4-3-2- وزن خشک برگ......................................................................................... 128

    4-3-2-1- روند تغییرات وزن خشک برگ در شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی.. 128

    4-3-2-2- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول........ 129

    4-3-2-3- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی.......... 130

4-3-3- شاخص سطح برگ..................................................................................... 131

       4-3-3-1-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی..... 131

      4-3-3-2-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول....... 132

       4-3-3-3- روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی....... 133

4-4- همبستگی ساده صفات مورد مطالعه....................................................................... 134

4-5- نتیجه گیری کلی.................................................................................................. 138

4-6- پیشنهادات.......................................................................................................... 139

 

فهرست منابع.............................................................................................................. 140

 

 

دانلود پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی  و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا

دسته ها : کشاورزی
بیست و دوم 8 1394 6:45 بعد از ظهر
پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا

پایان نامه حاضر در 140 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزیزراعت با رعایت تمام اصول پایان نامه نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد

دانلود پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی  و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا

پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی  و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdocx
حجم فایل463 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل140

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده......................................................................................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................... 3

 

فصل اول: کلیات........................................................................................................ 6

1-1- تاریخچه............................................................................................................. 7

1-2- کلیاتی دربارة کلزا............................................................................................... 8

1-3- اهمیت وجایگاه کلزا در ایران............................................................................... 10

1-4- سطح زیرکشت، تولید وعملکرد کلزا در جهان و ایران............................................ 12

1-5- ترکیب شیمیایی دانه کلزا...................................................................................... 14

1-6- خصوصیات گیاه شناسی....................................................................................... 16

1-6-1- ریشه.......................................................................................................... 16

1-6-2- ساقه........................................................................................................... 17

1-6-3- برگ........................................................................................................... 18

1-6-4- گل............................................................................................................. 18

1-6-5- میوه............................................................................................................ 18

1-6-6- دانه کلزا..................................................................................................... 19

1-7- مراحل فنولوژی................................................................................................... 19

1-8- اکولوژی کلزا...................................................................................................... 19

1-9- کاشت ............................................................................................................... 22

1-9-1- آماده سازی زمین......................................................................................... 22

1-9-2- تاریخ کاشت............................................................................................... 22

1-9-3- میزان بذر وتراکم بوته.................................................................................. 23

1-9-4- عمق و ابعاد کاشت...................................................................................... 23

1-9-5- روش کاشت............................................................................................... 23

1-10- داشت.............................................................................................................. 24

1-10-1- نیازهای غذایی.......................................................................................... 24

1-10-2- علف‌های هرز........................................................................................... 24

1-10-3- آفات و بیماری‌ها...................................................................................... 25

1-11- برداشت........................................................................................................... 26

1-11-1- خرمن کوبی.............................................................................................. 26

1-12- انبار کردن......................................................................................................... 27

 

فصل دوم : بررسی منابع.............................................................................................. 28

2-1- تنش.................................................................................................................. 29

2-2- تنش خشکی یا تنش آبی..................................................................................... 29

2-3- مکانیزم‌های مقاومت به خشکی............................................................................. 30

2-4- تنظیم اسمزی...................................................................................................... 33

2-5- تأثیر تنش خشکی بر رشد برگ............................................................................ 34

2-6- تأثیر تنش خشکی بر رشد ساقه و برگ................................................................. 35

2-7- عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکی ورژیمهای رطوبتی..................................... 36

2-8- تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه......................................................................... 39

2-9- تأثیر تنش خشکی بر اجزای عملکرد..................................................................... 41

2-9-1- تعداد خورجین در گیاه بوته.......................................................................... 41

2-9-2- تعداد دانه در خورجین................................................................................. 42

2-9-3- وزن هزار دانه............................................................................................. 43

2-9-4- شاخص برداشت......................................................................................... 44

2-10- تأثیر تنش خشکی بر صفات کیفی...................................................................... 45

2-10-1- درصد روغن دانه...................................................................................... 45

2-11- تجزیه و تحلیل رشد.......................................................................................... 46

2-11-1- تجمع ماده خشک..................................................................................... 48

2-11-2- شاخص سطح برگ................................................................................... 49

 

فصل سوم : مواد و روش ها........................................................................................ 51

3-1- مشخصات محل اجرای آزمایش........................................................................... 52

3-2- مشخصات آزمایش.............................................................................................. 52

3-2-1- معرفی تیمارها............................................................................................. 52

3-2-2- طرح آزمایشی............................................................................................. 53

3-2-3- تجزیه آماری............................................................................................... 54

3-3- عملیات زراعی.................................................................................................... 54

3-3-1- آماده سازی زمین......................................................................................... 54

3-3-2- کاشت........................................................................................................ 54

3-3-3- داشت........................................................................................................ 55

3-3-4- برداشت...................................................................................................... 55

3-4- برآورد شاخص های رشد.................................................................................... 55

3-4-1- نمونه برداری............................................................................................... 56

3-4-2- تعیین سطح برگ......................................................................................... 56

3-4-3- تعیین وزن خشک برگ و وزن خشک کل..................................................... 56

3-5- اندازه گیری صفات کمی...................................................................................... 56

3-6- اندازه گیری صفات کیفی مورد مطالعه................................................................... 58

3-6-1- تعیین درصد روغن دانه............................................................................... 58

3-7- تعیین مراحل فنولوژیکی...................................................................................... 59

 

فصل چهارم : نتایج و بحث......................................................................................... 60

4-1- تأثیر تنش خشکی بر ویژگیهای مورفولوژیکی، ساختاری و زراعی........................... 61

4-1-1- ارتفاع بوته.................................................................................................. 61

4-1-2- تعداد شاخه فرعی در بوته............................................................................ 64

4-1-3- قطر ساقه.................................................................................................... 67

4-1-4- طول خورجین ساقه اصلی............................................................................ 70

4-1-5- طول خورجین شاخه فرعی........................................................................... 73

4-1-6- طول خورجین بوته...................................................................................... 76

4-1-7- تعداد خورجین در ساقه اصلی...................................................................... 79

4-1-8- تعداد خورجین در شاخه فرعی..................................................................... 83

4-1-9- تعداد خورجین در بوته................................................................................ 87

4-1-10- تعداد دانه در خورجین ساقه فرعی.............................................................. 91

4-1-11- تعداد دانه در خورجین شاخه فرعی............................................................ 94

4-1-12- تعداد دانه در خورجین............................................................................... 98

4-1-13- وزن هزار دانه........................................................................................... 102

4-1-14- عملکرد دانه.............................................................................................. 105

4-1-15- عملکرد بیولوژیک..................................................................................... 109

4-1-16- شاخص برداشت....................................................................................... 113

4-2- تأثیر تنش خشکی بر روی صفات کیفی................................................................ 116

4-2-1- درصد روغن دانه........................................................................................ 116

4-2-2- عملکرد روغن دانه...................................................................................... 120

4-3- تأثیر تنش خشکی بر روی شاخص‌های رشد......................................................... 124

4-3-1- وزن خشک کل گیاه.................................................................................... 124

       4-3-1-1- روندتغییرات وزن خشک کل گیاه درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی................. 124

       4-3-1-2- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول.......... 125

       4-3-1-3- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی............. 126

4-3-2- وزن خشک برگ......................................................................................... 128

    4-3-2-1- روند تغییرات وزن خشک برگ در شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی.. 128

    4-3-2-2- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول........ 129

    4-3-2-3- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی.......... 130

4-3-3- شاخص سطح برگ..................................................................................... 131

       4-3-3-1-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی..... 131

      4-3-3-2-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول....... 132

       4-3-3-3- روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی....... 133

4-4- همبستگی ساده صفات مورد مطالعه....................................................................... 134

4-5- نتیجه گیری کلی.................................................................................................. 138

4-6- پیشنهادات.......................................................................................................... 139

 

فهرست منابع.............................................................................................................. 140

 

 

دانلود پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی  و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا

دسته ها : کشاورزی
بیستم 8 1394 2:27 بعد از ظهر
پروژه کاشت یونجه

پروژه حاضر در 54 صفحه در رشته های کشاورزی با وسواس تمام برای ارائه در مقاطع ارشد و کارشناسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آماده است

دانلود پروژه کاشت یونجه

عملیات کاشت داشت و برداشت  یونجه مبدا اولیه یونجه4
انواع یونجه ایرانی
یونجه بغدادی یونجه همدانی
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdocx
حجم فایل1301 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل56

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول:یونجه و انواع آن

1-1- مقدمه ................................................................................................................................... 2

1-2-عملیات کاشت یونجه ............................................................................................................. 3

1-2-1 کلیات................................................................................................................................. 3

1-3– مبدا اولیه یونجه..................................................................................................................... 4

1-4 – انواع یونجه ایرانی................................................................................................................. 5

1-4-1 یونجه بغدادی ..................................................................................................................... 5

1-4-2 – یونجه همدانی.................................................................................................................. 5

1-4-3 – یونجه یزدی..................................................................................................................... 5

1-4-4 – یونجه بمی....................................................................................................................... 6

1-5 – خواص گیاهشناسی یونجه..................................................................................................... 6

1-6 – کشت و کار یونجه................................................................................................................ 7

1-7 – ارقام مختلف یونجه در دنیا.................................................................................................... 11

1-7-1– یونجه Argentine........................................................................................................... 11

1-7-2 – یونجه South African................................................................................................... 11

1-7-3 – Provance.................................................................................................................... 11

1-7-4 – یونجه  Buffalo.............................................................................................................. 12

1-7-5 – یونجه Williamsburg.................................................................................................... 12

1-7-6 – یونجه Talent................................................................................................................. 12

1-7-7 – یونجه Turkistan........................................................................................................... 12

1 –7- 8 – یونجه  nemostan.......................................................................................................... 13

1 -7- 9 – یونجه  hardistan........................................................................................................... 13

1-7- 10 – یونجه  Orestan............................................................................................................ 13

1-7- 11 – یونجه  grimm.............................................................................................................. 13

1-7-12 – یونجه  Gossak.............................................................................................................. 13

1-7-13– یونجه Canadian variegated  ......................................................................................... 13

1-7- 14 – یونجه  Ladak............................................................................................................. 13

1-7- 15 – یونجه  Baltic.............................................................................................................. 14

1-7- 16 – یونجه  Hardigan....................................................................................................... 14

1-7- 17 – یونجه Ranger............................................................................................................ 14

1-7-18 – یونجه  Atlantic........................................................................................................... 14

1-7-19 – یونجه  Narragansett................................................................................................. 14

فصل دوم : مراحل کاشت و داشت یونجه

2-1-  طرق کشت یونجه................................................................................................................. 16

2-1-1- کاشت زیر......................................................................................................................... 17

2-1-2- کاشت به صورت خالص ................................................................................................... 18

2-1-3- کاشت مخلوط .................................................................................................................. 18

2-2- کود و مواد غذایی یونجه ........................................................................................................ 21

2-2-1- کود ازته ........................................................................................................................... 22

2-2-2- کودهای فسفره .................................................................................................................. 22

2-2-3- کود پتاسه ......................................................................................................................... 23

2-2-4- کلسیم .............................................................................................................................. 23

فصل سوم : اصول آبیاری و مقایسه ارزش غذایی

3-1- آبیاری .................................................................................................................................. 27

3-2- انتخاب بذر ........................................................................................................................... 29

3-3- استفاده از یونجه .................................................................................................................... 31

3-4- استفاده از چراگاه ................................................................................................................... 33

3-5- مقایسه ارزش علوفه ای اندامهای یونجه ................................................................................... 35

3-6- چگونگی ذخیره ازت در ریشه یونجه ...................................................................................... 36

3-7- مبدا گونه های یونجه ............................................................................................................. 38

3-8- اکو تیپ های مختلف یونجه ................................................................................................... 40

فصل سوم : نتیجه گیری

3-1- نتیجه گیری  ......................................................................................................................... 40

3-1- نتیجه گیری  ......................................................................................................................... 40

 

4-1 منابع فارسی............................................................................................................................. 45

4-2- منابع انگلیسی ....................................................................................................................... 45

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                            صفحه

 

شکل 1-1- مزرعه یونجه ................................................................................................................ 3

شکل 1-2- تصویر گیاه یونجه ......................................................................................................... 4

شکل 2-1- طریقه کاشت ................................................................................................................ 16

شکل 2-2- کمبود غذایی یونجه ....................................................................................................... 24

شکل 3-1- نحوه آبیاری مزرعه ........................................................................................................ 27

شکل 3-1- مقایسه ارزش علوفه ای اندامهای یونجه .......................................................................... 34

 فهرست جداول

عنوان                                                                                            صفحه

 جدول 3-1- اعضای سبز یونجه با درصد تقریبی مواد غذایی ماده خشک ............................................ 35

 

دانلود پروژه کاشت یونجه

دسته ها : کشاورزی
دوازدهم 8 1394 2:52 صبح
پایان نامه زراعت

فهرست مطالب مقدمه ……………………………………………………………………………………………1 انواع کشت درون شیشه ای ………………………………………………………………………3 کاربردهای کشت بافت گیاهی ………………………………………………………………………4 روشهای سترون سازی …………………………………………………………………………7 1 روش حرارت خشک …………………………………………………………………………10 2 روش حرارت مرطوب ………………………………………………………………………12 3 روش الترا فیتراسیون ………………………………………

دانلود پایان نامه زراعت

فهرست مطالب 
مقدمه ……………………………………………………………………………………………1
انواع کشت درون شیشه ای ………………………………………………………………………3
کاربردهای کشت بافت گیاهی ………………………………………………………………………4
روشهای سترون سازی …………………………………………………………………………7
1	روش حرارت خشک …………………………………………………………………………10
2	روش حرارت مرطوب ………………………………………………………………………12
3	روش الترا فیتراسیون ………………………………………
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلpdf
حجم فایل178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل90

فهرست مطالب :

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..1

انواع کشت درون شیشه ای …..…………………………………………………………………….3

کاربردهای کشت بافت گیاهی ……………………………………………………………………….4

روشهای سترون سازی ………..…………………………………………………………………...7

1-     روش حرارت خشک …………………………………………………………………………..10

2-     روش حرارت مرطوب ………………………………………………………………………..12

3-     روش الترا فیتراسیون ……………………………………………………………………….15

4-     روش استریلیزاسیون شیمیایی …….…………………………………………………….….16

نحوه تاثیر حرارت های بالا بر روی اجزای مدیوم کشت…………………………………………..…20

روش های پیشگیری  از آلودگی ……………………………………………………………….......22

اجزای غذایی تشکیل دهنده مدیوم کشت بافتهای گیاهی………………………………………….….24

1-     املاح معدنی….………………………………………………………………………….….24

2-     مواد تنظیم کننده رشد گیاهان..…….…………………………………………………….…..27

3-     ویتامینها ….………...…………………………………………………………………….31

4-     اسیدهای آمینه و آمید ها ….……………………………….………………………………..33

5-     مکملهای آلی کمپلکس ….……………………………………………………………………34

6-     ذغال ………………………………………………………………………………………35

7-     منابع کربن ……………………………………………………………………………......36

8-     مواد تنظیم کننده فشار اسمزی …..…………………………………………………………38

9-     آب……………………………………………………………………………………..…39

10-ماده زمینه مدیوم کشت …….……………………………………………………………40

نحوه انتخاب مدیوم کشت…………………………………………………………………….....42

تهیه ریز نمونه…………………………………………………………………………………44

عوامل مربوط به گزینش ریز نمونه……….………………………………………………….….45

ایجاد و نگهداری کشت کالوس………….……………………………………………………......48

روش کار………………………..…………………………………………………………...57

نحوه بررسی نتایج بدست آمده……………..……………………………………………..…64

کشت سلول، بافت و اندام گیاهی.…………………………………………………………..…65

رشد و نمو گیاهان……………..……………………………………………………...……...66

کشت بافت گیاهی ………………………………………………………………………..…69

کشت سلول گیاهی ………………………………………………………………………….70

پروتو پلاستها ……………………………………………………………………………71

کشت اندام گیاهی ……………………………………………………………………..…..72

باز زایی گیاهان …………………………………………………………………………73

تکثیر گیاه در مقیاس بزرگ ……………………………………………………………….76

بانکها ی نطفه گیاهان ……………………………………………………………………77

منشاء ماهیت و اهمیت تنوع در کشت بافت …………………………………………………79

اساس تنوع سوماکلونال ………………………………………………………………… 81

تنوع ژنتیکی حاصل از گیاه پایه……………………………………………………………81

تنوع ژنیتکی ایجاد شده در مدت زمان کشت …………………………………………………82

دلایل تنوع سوماکلونال ……….……………………………………………………………..،،..83

ژنوم سیتوپلاسمی و تنوع سوما کلونال ………………………………………………………….85

دلایل تنوع اپی ژنیتک در کشت بافت ….………………………………………………………….85

استفاده از تنوع سوماکلو نال در اصلاح ..……………………………………………………..…89

فهرست منابع ………………………………………………………………………………….90

دانلود پایان نامه زراعت

دسته ها : کشاورزی
یازدهم 8 1394 2:34 صبح
X